Calamiteiten

Calamiteiten

Op deze pagina treft u een draaiboek aan in het geval er in de buurt vissterfte wordt geconstateerd. Daaronder treft u informatie aan wat u kunt in het geval dat u muskusratten langs het (vis) water signaleert. 

Voor vis stroperij zie onderaan deze pagina.

Draaiboek MHV bij vissterfte;
In het geval van vissterfte, waterverontreiniging of verontreiniging in de nabijheid van water waardoor vissterfte zou kunnen ontstaan, dienen een aantal maatregelen te worden genomen. Hengelsportverenigingen hebben hierin een belangrijke rol vervullen, zowel op het punt van signalering, als bij de te treffen maatregelen die nodig zijn om schade zoveel mogelijk beperken.

Ontdekking.

Het betreft drie belangrijke onderdelen die hiervoor al zijn aangehaald te weten:
-Vissterfte;
-Waterverontreiniging;
-Verontreiniging in de nabijheid van water.

Melding door derden.

Als er een melding van vissterfte binnen komt moet worden getracht de volgende gegevens boven water te krijgen:
-De juiste locatie;
-Oorzaak van de vervuiling van het water;
-Is er een veroorzaker aan te wijzen;
-Aard van de vervuiling;
-Aantal dode vissen;
-Is er nog wat te redden of betreft het alleen dode vis;
-Betreft het alleen kleine of ook grote vissen;
-Welke soorten vis (indien bekend);
-Zijn er al instanties gewaarschuwd en zo ja welke.


Waarschuwen bestuur.
Secretaris: secretarismhv@gmail.com
Voorzitter: Marcel Laurens email: marcellaurens@hotmail.com 

Waarschuwen instanties.
Waarschuwen van de instanties geschiedt in principe door de secretaris of de voorzitter 

Wie waarschuwen;
Wateren gelegen in Meppel / Drenthe:
Waterschap Drents Overijsselse Delta 088-2331200 (noodnummer 24 uur bereikbaar)
Gemeente Meppel (voor gemeentewater) 0522 850500 24 uur bereikbaar

Als het waterschap of de gemeente niet bereikt kunnen worden staan, in dit noodgeval, de volgende nummers ter beschikking:
Politie 0900-8844 24 uur bereikbaar

Centraal meldpunt milieuklachten (provincie) 0592-365303 24 uur bereikbaar

Wateren gelegen in Staphorst/Overijssel:
Waterschap Drents Overijsselse delta 088-2331200. 24 uur bereikbaar
Waterschap weekeinde en buiten kantooruren 038-4963087 24 uur bereikbaar

Als het waterschap niet bereikt kan worden staan, in dit noodgeval, de volgende nummers ter beschikking:
Politie 0900-8844 24 uur bereikbaar
Milieupunt Overijssel (provincie) 038-4252423 24 uur bereikbaar
Milieu klachtenlijn Drenthe 0592-365303 24 uur bereikbaar

Zelf te nemen maatregelen;
-Watermonster nemen in een schone, vooraf goed gespoelde fles. Zo nodig op meerdere plaatsen;
-Zo mogelijk water ter plaatse controleren op het zuurstofgehalte.

Deskundigheid en betrokkenheid.
De deskundigheid met betrekking tot het water ligt bij de instanties.
De deskundigheid en betrokkenheid ten aanzien van de waterbewoners ligt bij de hengelsport.
Goede samenwerking is dus van groot belang.

Primair te ondernemen actie (zeer spoedeisend)

Activiteiten zoveel mogelijk in overleg met de instanties als waterschap, de provincie of gemeente.
Zij kunnen bestaan uit:
-Maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren(altijd in overleg met de waterbeheerder);
-Overzetten van bedwelmde vis naar schoon water;
-Ruimen van dode vis.

Benodigde materialen;
-Een of meer boten;
-Schepnetten;
-Speciekuipen e.d. en eventueel groot materiaal indien dit nodig is.
Hiervoor kan contact opgenomen worden met:
Loon en Landschapswerkbedrijf Oosterhuis
Kolderveense Bovenboer 31
7948 LT Nijeveen
Tel. 0522 491686

Secundair te ondernemen actie;
-De veroorzaker opsporen en bewijzen verzamelen;
-Proces verbaal laten opmaken;
-Feitenmateriaal verzamelen;
-Beeldmateriaal verzamelen.

Publiciteit;
-De plaatselijke media dienen op de hoogte te worden gesteld van de vissterfte en de genomen maatregelen;
(Lokale pers, kabelkrant, radio en TV Drenthe en Overijssel)
-Deze berichtgeving wordt door de secretaris gecoƶrdineerd.

Weer kan er weer gevist worden;
Zo snel mogelijk als de situatie het toelaat dienen er maatregelen genomen te worden om de leden
weer te kunnen laten vissen. Mogelijk een bericht in de krant en op de kabelkrant/Nieuws.

Rapportage.
Van de bevindingen een rapportage maken rond de vissterfte en zo nodig het draaiboek aanpassen.
Rapportage zenden aan de Federatie Oost Nederland en de SVN

Nabehandeling.
Overleg met de betrokken instanties ter evaluatie van het hele gebeuren en waar nodig afspraken voor de toekomst.
Verhaal van de schade op de veroorzaker(s).

Dankbetuiging.
Na een geval van vissterfte de personen en instanties (schriftelijk) bedanken voor hun inzet.

Melding muskusratten.
De bestrijding van muskusratten is sinds enkele jaren een taak van de Waterschappen. Deze stellen het bijzonder op prijs melding te krijgen van gesignaleerde muskusratten met vermelding van datum en locatie.

Visstroperij - landelijk meldpunt
Ben je getuige van visstroperij? Geef dit dan direct door op http://www.meldpuntvisstroperij.nl/  Dit nieuwe, landelijke meldpunt is 24/7 bereikbaar en in het leven geroepen om visstroperij (zowel met de hengel als beroepsvangtuigen, zolang het maar het meenemen van vis betreft) effectiever te kunnen bestrijden.
Bij urgente situaties gelieve de NVWA (0900-0388) of de politie te bellen (0900-8844) of bij levensbedreigende situaties belt u 112.