Lijst van viswateren

Verenigingslijst van viswateren van de Meppeler Hengelaarsvereniging


(2019,2020,2021)

Het bestuur van de Meppeler Hengelaarsvereniging verklaart hierbij, dat de houder van een geldige VISpas van de Meppeler Hengelaarsvereniging mag vissen in de wateren hier onder genoemd. De VISpas is tevens een lidmaatschapsbewijs van de Meppeler Hengelaarsvereniging.
De sportvisser die gebruik wenst te maken van de verenigingslijst(en) van viswateren dient zich te houden aan de algemene voorwaarden, gebruik VISpas en wettelijke bepalingen zoals genoemd in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2019-2020-2021, uitgegeven door Sportvisserij Nederland.

Aanvullende bepalingen voor alle lijsten hier onder genoemd
De Vispashouder is verplicht mee te werken aan het behoud van schone walkanten, schoon viswater, enz. Restanten van voer, voedsel, papier, verpakkingen, sigaretten etc. dienen niet op de visplaats te worden achtergelaten, maar thuis in de afvalbak te worden gedeponeerd. Raadpleeg voordat u gaat vissen altijd de lijst van viswateren en zorg dat u op de hoogte bent van alle regels en bepalingen op het water waar u wilt gaan vissen zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Van alle vispashouders wordt op en aan het water te allen tijde een voorbeeld verwacht.

Lijst van viswateren Meppeler Hengelaarsvereniging
https://meppelerhengelaarsvereniging.mijnhengelsportvereniging.nl/

Bijzondere bepalingen voor de lijst van viswateren
Van de Meppeler Hengelaarsvereniging
- Boten te water laten is verboden uitgezonderd voerboten.
- In al het water van de Meppeler Hengelaarsvereniging geldt een algemeen meeneemverbod van vis.
- Maximaal met 2 hengels te vissen.
- Het gebruik van een onthakingsmat is wenselijk.
- Er wordt regelmatig door onze controleurs gecontroleerd en bij misstanden kan uw vispas worden ingenomen.

Sultansmeer te Ruinerwold
Extra beperkende bepaling:
-Nachtvissen is verboden.
-Auto’s alleen parkeren op de parkeerplaats. Auto’s en aanhangwagens zijn niet toegestaan aan het water. Het is niet toegestaan om op het fietspad te rijden met de auto.

Visvijver Noord op het industrietrrein Noord
Het is toegestaan om uw visgerei met de auto naar de waterkant te brengen en deze dient u daarna op de paarkeerplaats te parkeren. Het is niet toegestaan om uw auto op de stek te parkeren.

De vijver in het Wilhelminapark

De Stadsgrachten 

Visplas Blijdenstein/Engelgaarde
Extra beperkende bepalingen:
- Gebruik van andere schuilmiddelen dan een visparaplu is verboden.
- Bellyboten alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de Meppeler Hengelaarsvereniging.

Buiten zwembad Nijeveen
Extra beperkende bepalingen:
- De strand/steiger zijde (Noordoever) is verboden te vissen.
- De hondenvereniging zijde (Oostoever) is verboden te vissen.
- Houdt in de warmere maanden altijd rekening met andere watergebruikers (zwemmers, honden etc.) 

Lijst van viswateren Waterschap Groot Salland (Combinatie Staphorsterveld)

Bijzondere bepalingen voor de lijst van viswateren
Van de Combinatie Staphorsterveld.

•De VISpas geeft niet het recht te vissen met een peur.
•Het is verboden om:
- In het viswater boten en/of andere vaarmogelijkheden te brengen of te hebben.
- Meer dan 1 bovenmaatse snoek in uw bezit te hebben.
- Meer dan 1 bovenmaatse snoekbaars in uw bezit te hebben.
- Zonder toestemming van de eigenaar c.q. gebruiker landerijen te betreden.
- Paaltjes, pennen, soortgelijke voorwerpen aan te brengen in oevers, taluds, en onderhoudspaden.
- Op enige wijze blijvende schade toebrengen aan oevers, onderhoudspaden, en kunstwerken.
- Oevers langs de spoorbaan te betreden.
- Zich te bevinden op een terrein dat hoort bij een gemaal.
- Zich met voertuigen op de onderhoudspaden langs de beentjesgraven te bevinden.
- Op en naast de Wijkweg te parkeren. (Richting Bid en Werk met uitzondering van grondeigenaren en gebruikers).
- Schade aan te brengen aan riet en/of houtgewas.

Het Staphorsterveld
De wateren gelegen binnen de door de gemalen Kloosterzijl, Kostverlorenzijl en de Tippe bemalen en omsloten gebied.
Het water langs beide zijden van de spoordijk tussen de Klaas Kloosterweg en de A28 (oostzijde tot Maatsloot) toegang via de oostzijde vanaf de Reggersweg.

De Beentjesgraven
Vanaf de uitmonding in Dedemsvaart tot aan de kruising met de doorgaande autoweg N377 Nieuwleusen-Balkbrug.
(Ter hoogte van de Schapendijk)
Extra beperkende bepalingen:
- Het is verboden zich voor 1 juli te bevinden op wegbermen of landerijen waarvan het grasgewas nog niet is gemaaid.

Visplas Kerkenbos
Voor leden van de combinatie Staphorsterveld is het verbodsbord art.461 “verboden toegang” niet van toepassing. 

Lijst van Viswateren h.s.v. ’t Meuntje

Bijzondere bepalingen voor de Lijst van Viswateren van h.s.v. ’t Meuntje

•Er mogen geen afrasteringen (hek of draad) beschadigd of verwijderd worden bij doorgang.
•Het is verboden om:
- Radio, s te laten spelen aan het viswater.
- Meer dan 1 bovenmaatse snoek in het bezit te hebben.
- Per visdag meer dan 1 zeelt in het bezit te hebben.
- Zitjes te bouwen langs de rivier waar gebruik wordt gemaakt van stort en zetstenen.

Het Jaagpad (Zwartewater nabij Hasselt)
Extra beperkende bepalingen:
- Het is verboden om zitjes te bouwen langs de rivier waarbij gebruik wordt gemaakt van stort en zetsteen.
- Deponeer uw afval in de afvalbakken deze staan hier niet voor niks.
- Er mogen geen afrasteringen (hek of draad) beschadigd of verwijderd worden bij doorgang.
- Het is ten strengste verboden om met auto s op het jaagpad te rijden met straffe als royering van lid.
Wedstrijdvissen: Bijna elke zaterdagochtend in de maanden maart t/m september wordt door de vaste stok groep gevist aan het jaagpad. Vrije plekken zijn beschikbaar voor overige leden met dien verstande dat het wedstrijd parcours niet onderbroken mag worden. Hierbij moet alle redelijkheid in acht worden genomen door eenieder.
Voor actuele wedstrijd data zie website www.hsvtmeuntje.nl

Steenwetering (grift)
Voor zover lopende van af het punt waar deze van de stouweweg afbuigt tot aan het gemaal Streukelerzijl en voor het Overlaatkanaal lopende vanaf het gemaal Streukelerzijl tot aan de Dedemsvaart is het verboden te vissen binnen een afstand van 135 meter van uit het gemaal Streukelerzijl, uit boten te vissen of met boten ligplaatsen te kiezen in het viswater en zitjes te bouwen langs het viswater en/of de taluds en bermen op andere wijze te beschadigen.

Stadsgracht
Van af de Sluiskolk tot aan het Keppelbrugje.

Het Overlaat kanaal