Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING VAN de Meppeler Hengelaarsvereniging


De Meppeler Hengelaarsvereniging is gevestigd te Meppel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40046455. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Meppeler Hengelaarsvereniging verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De Meppeler Hengelaarsvereniging verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van de Meppeler Hengelaarsvereniging;
b.een product of dienst afneemt bij de Meppeler Hengelaarsvereniging (zoals nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2De Meppeler Hengelaarsvereniging verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.rekeningnummer(s);
i.het lidmaatschap(snummer) van de Meppeler Hengelaarsvereniging;
j.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k.browsercookies.

1.3 De Meppeler Hengelaarsvereniging kan deze gegevens gebruiken om:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de Meppeler Hengelaarsvereniging via telefoonnummer: 06-30658420 of per e-mail: WebsitebeheerMHV@hotmail.com

voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij Nederland persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Nederland met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Nederland.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1De Meppeler Hengelaarsvereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2De Meppeler Hengelaarsvereniging treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1De Meppeler Hengelaarsvereniging kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
•vrijwilligers van de Meppeler Hengelaarsvereniging (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2De Meppeler Hengelaarsvereniging verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of de Meppeler Hengelaarsvereniging daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Meppel, mei 2018