Geschiedenis

We zijn begonnen in 1910 met 75 leden met een totale contributie van 15,70 gulden per december 1910.
Als eerste namen in de vereniging kwamen o.a. naar voren de heren: Kijk in de Vegte, Boxem, Huisman, Huberts en Wildeboer. De heer Wildeboer was voorzitter en de andere functies zijn niet meer te achterhalen. Ook toen bestonden de bezigheden al uit zaken als, (dubbeltjes) wedstrijden, pachten van viswater, uitgeven van vergunningen, uitzetten van vis en niet te vergeten kascontroles. Met het verstrijken der jaren is het ledental fiks opgelopen. Medio 2011 zijn wij een financieel gezonde en bloeiende vereniging met ongeveer 2100 leden waarvan 117 jeugdleden.

De Meppeler Hengelaarsclub (1937)

De Meppeler Hengelaarsclub kwam tot de overtuiging, dat de Hoogeveensche vaart aan visarmoede leed, in verband waarmede een 1000 stuks karpers van de Ned. Heide Maatschappij aldaar in hun element werden gebracht, waarbij hen een welgemeend 'tot weerziens' werd toegeroepen.